|       |       |       |   

  ÃÊÕá ÈäÇ
 

ÇáÌãÚíÉ ÇáÈÍÑíäíÉ áÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä
 ÇáãäÇãÉ – ããáßÉ ÇáÈÍÑíä
 

     åÇÊÝ: (+973) 17825425     ÝÇßÓ: (+973) 17826836
    ÕäÏæÞ ÈÑíÏ: 20306     ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäí: bhrs@bhrs.org

 

íãßä ÇíÖÇð ÇáÅÊÕÇá ÈäÇ ÚÈÑ ãáà åÐÇ ÇáäãæÐÌ
ÇÓãß: *
ÈÑíÏß ÇáÅáßÊÑæäí: *
ÚäæÇä ÑÓÇáÊß: *
ÇáÛÑÖ ãäåÇ: *
äÕ ÇáÑÓÇáÉ :  

*ãØáæÈ

 

 

| 2007697

 
 
Copyright- Bahrain Human Rights Society 2009 Developed by Bab-alBahrain.com